శ్రీ గౌరి ప్రియ- అసలేంటి ఈ అమ్మాయి చూడండి ..

శ్రీ గౌరి ప్రియ- 1998 నవంబర్ 13 హైదరాబాద్, తెలంగాణలో  పుట్టింది

తను ఒక్క నటి ఏ కాదు ఒక్క సింగర్ కూడా 

2018 లో miss హైదరాబాద్ కూడా అయినధి

తను ఇప్పదడి వారకు  10 cinema లో నటించింది

అఈత్తే  అందులో 2 cinema లోనే తనకు గుతిమపు వచ్చింది

మద MAD movie లో శృతి గా నటించింది

F Hyderabad నుండి chinnai కి వెళ్ళి cinemalu తీస్తుంది

ఇప్పడు True Love అనే సినిమా తీస్తుంది

Future లో చాలా పెద్ద heroien అవుతుందని ఆషిద్ధం